Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
07.03.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu mruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.02.2016 mrus number 7 [RT IV, 04.03.2016, 1]
Justumine:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2016 - ... [RT IV, 04.03.2016, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 25. veebruar 2016 nr 7

Tallinna Linnavolikogu mruste muutmine

Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p-de 5, 6 ja 361, kaubandustegevuse seaduse 17 lg 4 ja 20 lg 5, korrakaitseseaduse 59 lg 1 ja muinsuskaitseseaduse 29 lg 3 alusel.

1. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 nr 45 mruses nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ tehakse jrgmised muudatused:

1) mruse preambul muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p-de 4 ja 361 ja 36 lg 3 ning ehitusseadustiku 97 lg 6 alusel.“;

2) paragrahvi 4 likes 3 asendatakse snad „Tallinna Kultuurivrtuste Ameti (edaspidi kultuurivrtuste amet)“ snadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet)“;

3) paragrahvi 5 like 1 punktis 12 ja paragrahvis 11 asendatakse snad „kultuurivrtuste ameti“ snadega „linnaplaneerimise ameti“;

4) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Vaidlustes vlireklaami- ja teabekandjate ja vlireklaami sobivuse ksimuses lhtutakse linnaplaneerimise ameti arvamusest ning samades vaidlustes teemaal lhtutakse transpordiameti arvamusest, v.a juhul, kui vaidlus on tekkinud haldusmenetluse kigus, kus linnaplaneerimise amet vi transpordiamet on menetlusosaline.“.

2. Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 mruses nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise vi selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ tehakse jrgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 like 1 punkti 1 teine lause muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Vimalike vaidluste korral sobivuse ksimuses lhtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;“;

2) paragrahvi 11 like 2 punkti 1 teine lause muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Vimalike vaidluste korral sobivuse ksimuses lhtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;“.

3. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord“ 5 likes 7 asendatakse snad „Tallinna Kultuurivrtuste Ameti“ snadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti“.

4. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruses nr 14 „Restaureerimistoetuse andmise kord tehakse jrgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Restaureerimistoetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate kultuurimlestiste ning nii muinsuskaitsealal, miljvrtuslikel hoonestusaladel kui ka ldplaneeringuga mratud juhtudel vljaspool miljvrtuslikke hoonestusalasid paiknevate arhitektuuriliselt vrtuslike ja vga vrtuslike hoonete restaureerimistdeks ning eeskujuliku restaureerimist tunnustamiseks ette nhtud toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse maksmist ja kontrolli toetuse kasutamise le.“;

2) paragrahvi 3 like 1 punkt 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„2) muinsuskaitsealal, miljvrtuslikul hoonestusalal ja ldplaneeringuga mratud juhul vljaspool miljvrtuslikku hoonestusala paiknev ehitis vi selle osa.“;

3) paragrahvi 3 like 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 likes 3 asendatakse snad „Tallinna Kultuurivrtuste Ametile“ snadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ametile“;

5) paragrahvi 10 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Toetust eraldatakse taotluste paremusjrjestuse alusel linnaeelarves selleks ette nhtud summa piires. Toetuse andmisel jaotatakse taotlused rhmadesse (kinnismlestised ja muinsuskaitsealal paiknevad ehitised, vallasmlestised, miljvrtuslikel hoonestusaladel ja vljaspool miljvrtuslikke hoonestusalasid paiknevad hooned). Taotlused, mille rahuldamiseks ei ole eelarves piisavalt vahendeid, jetakse rahuldamata.“.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees